Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetového serveru bestgolfmat.cz je společnost Bestgolf s.r.o., se sídlem Praha 8, Křimovská 384, PSČ 184 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72178 , IČ: 26123487.
(dále jen „Provozovatel“).

I. Všeobecná ustanovení

 • Provozovatel na svém internetovém serveru bestgolfmat.cz umožňuje zákazníkovi získání voucheru na určitou službu nebo zboží (dále jen „voucher“) v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Provozovatel pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“).

 • Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetové stránce bestgolfmat.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, Zákazníka a Poskytovatele.

II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem

 • Obsahem vztahu je závazek Provozovatele umožnit Zákazníkovi získání voucheru na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce na stránkách bestgolfmat.cz a závazek zákazníka zaplatit za tento voucher sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

III.Objednání voucheru

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro Zákazníka stává závaznou.

 • Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem, smlouva pak vzniká v případě, že si voucher objedná minimálně stanovený počet Zákazníků.

IV. Dodání voucheru

 • Za doručení voucheru Zákazníkovi se považuje doručení emailu s odkazem na stažení elektronické verze voucheru ve formátu PDF nebo převzetí vytištěného voucheru ve formě doporučené zásilky od příslušného poskytovatele poštovních služeb - v takovém případě Zákazník hradí náklady na doručení voucheru.

V. Podmínky použití voucheru

 • Podmínky užití voucheru (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na bestgolfmat.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení.

 • Po uplynutí doby platnosti voucheru ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká.

 • Voucher je přenosný. V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z voucheru u Poskytovatele) může zákazník objednat pouze jeden voucher, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. Stejně tak pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné voucher požít pouze jednou.

 • Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.

VI. Cena a placení

 • Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách bestgolfmat.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována.

 • Během nákupního procesu může být, na základě zvoleného způsobu dodání, cena služby navýšena o poštovné a balné, nebo další zpoplatněné služby, které jsou vždy uvedeny v nabídce služby.

 • Při objednávce voucheru dojde k autorizaci platby zákazníka. Platba u způsobů platby, u kterých je to možné, bude realizována až po skončení nabídky v případě, že si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Pokud si voucher neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

 • Cenu voucherů a případné náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně platební kartou
  • prostřednictvím online platební brány GoPay (upraveno obchodními podmínkami GoPay, (viz: www.gopay.com/cs/bezpecnost/smluvni-podminky)

VII. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

 • Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách bestgofmat.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od Poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.
 • Provozovatel odpovídá pouze a výhradně za to, že:
  • dodá dle těchto Obchodních podmínek voucher zákazníkovi,
  • použití voucheru nebude Poskytovatelem, splní-li zájemce stanovené podmínky, odmítnuto.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytované zboží a služby, jejich kvalitu, množství apod.
 • Vzhledem k tomu, že zájemce získává zboží a služby přímo od Poskytovatele, odpovídá Poskytovatel přímo zákazníkovi dle příslušných právních předpisů a podmínek Poskytovatele (které nemohou omezit zákonné nároky zájemce) za kvalitu, množství apod. týkající se poskytovaných služeb a zboží.
 • Veškeré nároky z vad zboží a služeb, popř. jejich neposkytnutí, má zájemce vůči Poskytovateli a je povinen je řešit přímo s Poskytovatelem dle jeho reklamačních a dalších podmínek (které však nemohou omezit zákonná práva zákazníka).
 • Uhradí-li zákazník jakékoli platby nad rozsah voucheru Poskytovateli (nebo třetí osobě v souvislosti s dodáním zboží nebo služeb), není oprávněn požadovat po Provozovateli jejich náhradu nebo škody apod.
 • Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s poskytnutím/užitím zboží a služeb. Veškeré vztahy týkající se prodeje zboží a služeb (dodání, reklamace apod.) a vztahy s tím související jsou vztahy výlučně mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel ani není oprávněn řešit reklamací dodávaných zboží nebo služeb, jelikož není jejich dodavatelem, a to pouze s výjimkou uvedenou níže (odmítnutí voucheru Poskytovatelem nebo nevyužití služby nebo zboží z důvodu, že neodpovídají nabídce).
 • Jakékoli vady týkající činností Provozovatele nebo vady voucheru, za které odpovídá Provozovatel, tj. zejména – nedodání voucheru, vadnost voucheru (technická), odmítnutí voucheru poskytovatelem, přestože zákazník splnil všechny podmínky jeho uplatnění, nebo nevyužití voucheru, jelikož zboží nebo služba neodpovídá nabídce, je možné uplatnit u Provozovatele nejpozději do 14ti dnů od ukončení platnosti voucheru, popř. nejpozději do 14 dnů po uplatnění voucheru, podle tohoto, která lhůta uplyne dříve. Po této lhůtě již není možno vady uplatnit. Započne-li zákazník s čerpáním služeb nebo převezme-li zboží, musí všechny své nároky uplatňovat výhradně u Poskytovatele.
 • V případě, že:
  • Provozovatel voucher nedodá nebo voucher bude Provozovatelem dodán vadný a nebude možno jej uplatnit u Poskytovatele,
  • Poskytovatel přes splnění příslušných podmínek zájemcem odmítne voucher akceptovat a odmítne poskytnout/dodat službu nebo zboží,
  • Zákazník nevyužije voucher, jelikož zboží nebo služba neodpovídá nabídce, má zákazník ve lhůtě dle předchozího odstavce právo na vrácení zaplacené kupní ceny. Provozovatel kupní cenu vrátí zájemci, požádá-li o to zákazník a prokáže-li ve stanovené lhůtě příslušné důvody, a to nejpozději do 14 dnů.
 • Zákazník je povinen u zboží a služeb po zakoupení voucheru objednat dodání/využití zboží nebo služby s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno jej poskytnout ve stanovené době. Poskytovatel ani Provozovatel nezaručují, že předmětné zboží nebo služba, resp. přesná doba jeho využití, bude volná pro zájemce kdykoli po celou sjednanou dobu, jelikož konkrétní doby mohou být již zamluveny/obsazeny jinými zájemci. Poskytovatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu nebo zboží poskytnout/dodat v nabízeném (popř. neomezeném) množství v určené době platnosti voucheru.
 • Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím internetových stránek jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.

VIII. Odstoupení od smlouvy

 • V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.
 • Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru (dle čl. IV), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení voucheru a v kopii také Provozovateli.
 • Zákazník nemá právo od smlouvy odstoupit (zejména dle předchozího odstavce) v případě, že smlouva nebyla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, např. při zakoupení voucheru jinými prostředky, a to zejména při zakoupení voucheru nebo zboží či služby přímo v kamenné prodejně Provozovatele.
 • Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou (splněno i prostřednictvím elektronické pošty).
 • Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. IX. bodu 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. DORUČOVÁNÍ

 • Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

XII. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

 • Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. V. bodu 1. až čl. V. bodu 5, čl. VII, čl. VIII. bodu 2. až VIII. bodu 4, čl. XIII. bodu 3 a čl. XIII. bodu 4. obchodních podmínek nepoužijí.
 • Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
 • Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
 • Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: Bestgolf s.r.o., Křimovská 384, 184 00 Praha 8, bestgolf@bestgolf.cz, infolinka: 777 109 130.
U Slovanky 9D, 18200 Praha 8
Telefon: +420 777 109 130, Zákaznický servis: info@bestgolfmat.cz